या 26 जिल्ह्यांची नुकसान भरपाई यादी आली Nuksan Bharpai New List

Nuksan Bharpai New List राज्यात सन २०२० ते २०२२ या कालावधीत नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या व इतर मालमत्तेच्या नुकसानीपोटी बाधितांना मदत वाटप करण्यासाठी निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्याबाबत शुध्दीपत्रक. सन २०२० ते २०२२ या कालावधीत.   नुकसान भरपाई यादी    Nuksan Bharpai New List  नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या व इतर मालमत्तेच्या नुकसानीकरिता बाधितांना मदत वाटप … Read more