kanda-anudan-gr

शासन निर्णय दि. ०१/११/२०२३ व शासन शुध्दीपत्रक दि. ०७/११/२०२ अन्वये दिलेल्या निर्देशानुसार कांदा अनुदान वितरणासंदर्भात तांत्रिक बाबींमुळे देयक नाकारलेल्या व सुधारीत माहिती अपलोड करण्याची कार्यवाही सुरू असलेल्या नोंदीसाठी तसेच जिल्हा निबंधक सहकारी संस्था, जि.धाराशीव यांच्या दिनांक १७.१०.२०२३ च्या पत्रानुसार, कृषि उत्पन्न बाजार समिती- परांडा, जि.धाराशीव यांच्या कार्यक्षेत्रातील तांत्रिक बाबींमुळे नाकारण्यात आलेल्या परांडा, जि. धाराशीव येथील लाभार्थ्यांना प्रथम व दुस-या टप्प्यातील कमाल रू.२०,०००/- इतक्या मर्यादेत अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

शासन निर्णय GR पाहण्यासाठी
येथे क्लिक करा