Nuksan Bharpai New List update

सदर शासन शुध्दीपत्रक, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १३७/२०२४/व्यय-९, दि.१४.०३.२०२४ अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे.

नुकसान भरपाई यादीत नाव पाहण्यासाठी
येथे क्लीक करा